Mặt cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Gạch
{adore}
Adore
{adore}
{after_boom}
After_boom
{after_boom}
{ah}
Ah
{ah}
{amazed}
Amazed
{amazed}
{angry}
Angry
{angry}
{bad_smelly}
Bad_smelly
{bad_smelly}
{baffle}
Baffle
{baffle}
{beat_brick}
Beat_brick
{beat_brick}
{beat_plaster}
Beat_plaster
{beat_plaster}
{beat_shot}
Beat_shot
{beat_shot}
{beauty}
Beauty
{beauty}
{big_smile}
Big_smile
{big_smile}
{boss}
Boss
{boss}
{brick}
Brick
{brick}
{burn_joss_stick}
Burn_joss_stick
{burn_joss_stick}
{byebye}
Byebye
{byebye}
{canny}
Canny
{canny}
{choler}
Choler
{choler}
{confident}
Confident
{confident}
{confuse}
Confuse
{confuse}
{cool}
Cool
{cool}
{cry}
Cry
{cry}
{doubt}
Doubt
{doubt}
{dribble}
Dribble
{dribble}
{embarrassed}
Embarrassed
{embarrassed}
{feel_good}
Feel_good
{feel_good}
{haha}
Haha
{haha}
{hell_boy}
Hell_boy
{hell_boy}
{hungry}
Hungry
{hungry}
{look_down}
Look_down
{look_down}
{misdoubt}
Misdoubt
{misdoubt}
{matrix}
Matrix
{matrix}
{nosebleed}
Nosebleed
{nosebleed}
{oh}
Oh
{oh}
{sad}
Sad
{sad}
{ops}
Ops
{ops}
{go}
Go
{go}
{pudency}
Pudency
{pudency}
{still_dreaming}
Still_dreaming
{still_dreaming}
{sexy_girl}
Sexy_girl
{sexy_girl}
{shame}
Shame
{shame}
{smile}
Smile
{smile}
{sure}
Sure
{sure}
{rap}
Rap
{rap}
{surrender}
Surrender
{surrender}
{spiderman}
Spiderman
{spiderman}
{sweat}
Sweat
{sweat}
{sweet_kiss}
Sweet_kiss
{sweet_kiss}
{tire}
Tire
{tire}
{too_sad}
Too_sad
{too_sad}
{waaaht}
Waaaht
{waaaht}
{what}
What
{what}
Yahoo
{biggrin}
Biggrin
{biggrin}
{bann}
Bann
{bann}
{boom}
Boom
{boom}
{Birthday}
Birthday
{Birthday}
{confused}
Confused
{confused}
{bang}
Bang
{bang}
{capture}
Capture
{capture}
{bike}
Bike
{bike}
{bye}
Bye
{bye}
{cheers}
Cheers
{cheers}
{cool 2}
Cool 2
{cool 2}
{fix}
Fix
{fix}
{eek}
Eek
{eek}
{flame}
Flame
{flame}
{frown}
Frown
{frown}
{band}
Band
{band}
{mad}
Mad
{mad}
{doublegun}
Doublegun
{doublegun}
{lol}
Lol
{lol}
{yes}
Yes
{yes}
{lmao}
Lmao
{lmao}
{hug}
Hug
{hug}
{hang}
Hang
{hang}
{lay}
Lay
{lay}
{hehe}
Hehe
{hehe}
{lovemachine}
Lovemachine
{lovemachine}
{mage}
Mage
{mage}
{loveyou}
Loveyou
{loveyou}
{phone}
Phone
{phone}
{no}
No
{no}
{ot}
Ot
{ot}
{rofl}
Rofl
{rofl}
{redface}
Redface
{redface}
{rolleyes}
Rolleyes
{rolleyes}
{puke}
Puke
{puke}
{please}
Please
{please}
{runrun}
Runrun
{runrun}
{shit(1)}
Shit(1)
{shit(1)}
{shit}
Shit
{shit}
{smoke}
Smoke
{smoke}
{shoot1}
Shoot1
{shoot1}
{sleep}
Sleep
{sleep}
{sos}
Sos
{sos}
{spam}
Spam
{spam}
{wink}
Wink
{wink}
{stupid}
Stupid
{stupid}
{welcome}
Welcome
{welcome}
{tongue}
Tongue
{tongue}
{theft}
Theft
{theft}
{winner}
Winner
{winner}